Danh sách ứng viên.

Lê Thị Phượng

1. Lê Thị Phượng

Cutthroat & Cavalier

2. Cutthroat & Cavalier

Nespresso

3. Nespresso