Danh sách ứng viên.

Cutthroat & Cavalier

2. Cutthroat & Cavalier

Nespresso

3. Nespresso